Privacy

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.foto-wp.be.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

PRIVACYBELEID
Foto WP respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de ‘AVG’).

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 11 januari 2020. Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel van het aanpassen van deze pagina. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in dit Privacybeleid, volgt een duidelijke kennisgeving via onze website.
In dit Privacybeleid lichten wij toe:
• welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze
• voor welke doeleinden en om welke redenen wij uw persoonsgegevens verwerken
• hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
• met wie wij uw persoonsgegevens delen
• hoe uw persoonsgegevens worden beschermd
• de rechten waarover u als betrokkene beschikt
• ons gebruik van cookies
• hoe u contact met ons op kunt nemen
PERSOONSGEGEVENS
Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
• Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
• Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres;
• Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
• Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van events of bijeenkomsten, zoals vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet;
• Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt door het overhandigen van een visitekaartje;
• Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.
Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website, door ons uw visitekaartje te geven
Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Foto WP kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
• Voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;
• Voor het behandelen van uw inschrijving voor een van onze diensten en events;
• Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren.
Bewaartermijn
Foto WP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.
Delen met anderen
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Een uitzondering op deze regel kan bestaan indien het gaat om derden die rechtstreeks betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons aangaat, of voor zover wij op grond van een wettelijke verplichting gehouden zijn uw gegevens te delen.
Beveiliging
Foto WP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, wordt u verzocht contact met ons op te nemen via info@foto-wp.be.
Uw rechten
U beschikt als betrokkene over een aantal rechten:
• Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben.
• Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
• Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.
• Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
• Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
• Het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
• Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
• Het recht om de gegeven toestemming in te trekken.
Cookies
Foto WP maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. Cookies hebben verschillende doeleinden. Zo zijn technische cookies nodig om bv. de taalinstellingen bij te houden, zijn sessiecookies tijdelijke cookies die automatisch verlopen na een sessie. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.
De website maakt geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies. De volgende functionele en analytische cookies kunnen via de website zonder uw voorafgaande toestemming worden geplaatst: Cookies ten behoeve van bezoekersaantallen en gedrag op de website. Dit zijn niet-gepersonaliseerde cookies.
Contact
Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via:
info@foto-wp.be.